Фінансова звітність

Банк складає фінансову звітність відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності та нормативно-правових актів Національного банку України. Метою складання фінансової звітності банку є надання достовірної та неупередженої інформації про активи, зобов'язання, власний капітал, доходи та витрати (включаючи прибутки і збитки), рух грошових коштів широкому колу користувачів для прийняття економічних рішень.

  • Міжнародний аудит
  • Звіти

Вибір аудиторської компанії для здійснення аудиту фінансової звітності банку за МСФЗ проводиться на щорічній основі. Спеціалісти банку проводять всебічний аналіз умов аудиту, що пропонуються компаніями «Великої четвірки». Результати аналізу з пропозиціями менеджменту виносяться на розгляд Наглядової ради банку. Наглядова рада ухвалює рішення, на основі якого з обраною компанією укладається контракт на наступний рік.

Міжнародним аудитором фінансової звітності банку за 2016 р. є аудиторська фірма Ernst&Young.

Ernst&Young є провідним світовим постачальником професійних послуг, входить у «Велику четвірку» міжнародних аудиторських компаній. ПриватБанк, крім самого аудиту звітності, також користується деякими консультаційними послугами Ernst&Young.

Станом на 31 грудня 2013 р.

Дані за місяцями
Найменування статті Сума
Активи
Кошти в НБУ 5 422 818 820.69
Кошти в касі 7 300 904 890.92
Кошти на ностро-рахунках 22 520 968 252.46
Міжбанківські кредити 3 451 085 732.74
Кредити овердрафт юр. особам 1 641 075 795.92
Іпотечні кредити юр. особам 1 209 310 934.56
Кредити юридичним особам 120 214 223 807.78
Фінансовий лізинг фіз. особам 469 834 275.91
Карткові кредити фіз. особам 22 390 314 116.88
Іпотечні кредити фіз. особам 2 042 537 338.54
Кредити фізичним особам 3 557 162 326.33
Нараховані доходи 5 064 075 273.07
Цінні папери 1 769 398 245.69
Основні засоби банку 2 749 545 787.26
Дебіторська заборгованість 365 276 392.94
Резерви під кредити -23 539 003 774.73
Усього активи: 176 629 528 216.96
Зобов’язання
Кошти на лоро-рахунках 1 325 774 912.13
Міжбанківські депозити 4 064 529 407.60
Кредити Національного банку 3 472 210 000.00
Кредити фінанс. орг. 3 236 533 553.00
Поточні рахунки юр. осіб 13 531 681 643.32
Бюджетні кошти 33 859 498.29
Депозити юридичних осіб 7 703 626 421.62
Поточні рахунки фізичних осіб 17 945 392 943.68
Депозити фізичних осіб 86 477 460 713.02
Розрахунки за цінними паперами 7 956 356 298.96
Нараховані витрати 1 406 041 837.81
Кредиторська заборгованість 9 303 264 976.86
Усього зобов’язань: 156 456 732 206.29
Капітал
Статутний капітал банку 16 352 079 225.00
Резерви банку 1 914 589 936.63
Результат попередніх років 43 593 228.59
Результат поточного року 1 862 533 620.45
Усього капітал: 20 172 796 010.67

Звіти за 2015 р.